Umelecká súťaž so spoločnosťou Accolade: navrhnite mural art

Termín na podanie prihlášok bol predĺžený do 15. 1. 2022. Podieľajte sa na realizácii maľby pod taktovkou umelca ChemiSa, odborníka na mural art, a vyhrajte 30 000 Kč.

winner design competition winner

Prohlédněte si TOP 10 návrhů umělecké soutěže.

Daniel Kyncl

winner design

Dagmar Mudrova

design 1

Elisabeth Ana Beran

design 2

Jan Pugner

design 3

Kateřina Suchardová

design 4

Klára Mikešová

design 5

Lukáš Brožovský

design 6

Michael Rosa

design 7

Natali Santini

design 8

Terezie Krupanská

design 9

Súťaž je súčasťou dlhodobého projektu Accolade Industrial Art, ktorého cieľom je prepojiť moderný priemysel s umením. Súťaž prebieha v spolupráci so známym streetartovým umelcom ChemiSom, ktorý bude v súťaži vystupovať ako mentor, konzultant a vedúci poroty. Víťazný návrh potom ChemiS spolu s výhercami zrealizuje.

O súťaži

Pod vedením známeho streetartového umelca ChemiSa

Chemis logo
Chemis Odborný garant súťaže Mural Art, street art umelec

Súťaž je zameraná na mladých umelcov, ktorých chce skupina Accolade nielen podporiť, ale dať im tiež priestor na umelecké vyjadrenie svojej vízie udržateľnej budúcnosti mesta Brno. Prihlásiť sa môžu jednotlivci aj skupiny. Výhercovia víťazného návrhu získajú peňažnú odmenu v hodnote 30 000 Kč a budú sa môcť podieľať na realizácii svojho návrhu na brnianskej Sprinklerovni v spolupráci so známym streetartovým umelcom ChemiSom.

Zdroj: www.chemisland.com
Špecifikácie

Technické parametre sprinklerovne

Budova sprinklerovne je valcového tvaru, pričom rozložená plocha valca je 37 840 cm a výška je 7 345 cm. Na valcovitú budovu sprinklerovne nadväzuje druhý objekt v tvare kvádra, ktorý nie je predmetom maľby. Predmetom maľby nie je ani priestor medzi objektmi (3,5 m × 3,5 m).

Kompletné špecifikácie v priloženom technickom výkrese v mierke 1 : 150 nájdete nižšie.

Podmienky pre účasť v súťaži

1

Základné podmienky

Účastníci môžu pracovať samostatne alebo v skupinách. Jeden účastník alebo tím môže zaslať maximálne jeden návrh. Návrh môže byť realizovaný akoukoľvek grafickou technikou (ručnou alebo digitálnou) s prihliadnutím na možnosť jeho realizácie v technike veľkoformátovej nástennej maľby.

2

Téma návrhu

Téma návrhu je voľná. Podmienkou však je znázornenie udržateľných hodnôt spoločnosti Accolade, predovšetkým šetrného prístupu k životnému prostrediu.

3

Podmienky návrhu

Návrhy nesmú byť v rozpore s dobrými mravmi, všeobecne platnými právnymi predpismi a mali by byť bez právnych nedostatkov. Autor by mal k predloženému návrhu vlastniť všetky autorské práva. Práce porušujúce vyššie uvedené podmienky nebudú v súťaži zohľadnené.

4

Len nové návrhy

Do súťaže nie je možné prihlásiť práce, ktoré už boli zverejnené alebo odovzdané v rámci inej súťaže (to platí aj pre fragment práce).

5

Rodinní príslušníci členov komisie

Súťaže sa nesmú zúčastniť rodinní príslušníci členov súťažnej komisie.

6

Účasť je bezplatná

Účasť v súťaži je bezplatná.

7

Spracovávanie osobných údajov

Účastníci súťaže súhlasia so spracovávaním svojich osobných údajov vrátane zverejnenia svojej práce s uvedením autora.

8

Podmienky účasti

Prijatie a dodržiavanie podmienok a pravidiel súťaže. Poskytnutie súťažného diela v súlade s požiadavkami súťažných podmienok a pravidiel.

9

Prijatie podmienok súťaže

Odovzdanie súťažného diela predstavuje súhlas s podmienkami uvedenými v súťažných podmienkach.

10

Súťažná komisia

Na priebeh súťaže bude dohliadať súťažná komisia.

Prihlásené návrhy musia obsahovať tieto náležitosti:

Prihlasovací formulár

Do prihlášky vyplňte základné údaje a kontakt.

Návrh Mural Art

Umelecký návrh nástennej maľby priložte k prihlasovaciemu formuláru.

Opis umeleckého návrhu

Svoj umelecký návrh stručne predstavte.

Odborná porota zasadne 28. 1. 2022 a vyberie najlepší návrh, ktorý bude v termíne 27. 3. až 11. 4. 2022 realizovaný. Okrem víťazného návrhu vyberie porota aj niekoľko výnimočných návrhov, ktoré si verejnosť bude môcť prezrieť na výstave.

Harmonogram

1

Vyhlásenie

20. 10. 2021

Vyhlásenie súťaže

2

Prihlasovanie

20. 10. — 15. 1. 2022

Prihlasovanie bude ukončené 15. 1. 2022

3

Zasadnutie poroty

28. 1. 2022

Zasadnutie poroty, ktorá vyberie najlepšie návrhy a víťazný projekt

4

Vyhlásenie výsledkov

2. 2. 2022

Vyhlásenie víťazného návrhu

5

Výstava najlepších návrhov

27. 3. — 11. 4. 2022

Výstava niekoľkých najzaujímavejších návrhov vybraných porotou

Uvedené dátumy sa môžu zmeniť z dôvodov nezávislých od organizátora.O prípadných zmenách budú účastníci bez zbytočného odkladu informovaní.

Kontakt

Prípadné otázky posielajte na adresu
muralart@accolade.eu

V prípade otázok zo strany médií kontaktujte
pavlina.krivancova@amic.cz

O spoločnosti Accolade

Spoločnosť Accolade chce ísť príkladom nielen v podnikaní

Spoločnosť Accolade chce ísť príkladom nielen v podnikaní, ale tiež v rámci spoločenskej zodpovednosti. V lokalitách, kde pôsobíme, spolupracujeme s mestskými samosprávami a podporujeme občiansku vybavenosť a miestny rozvoj. Naším cieľom je byť zodpovedným partnerom, dobrým susedom a celkovo vytvárať z regiónov, kde pôsobíme, lepšie miesto na život.

Za desať rokov existencie vytvorila naša skupina portfólio komerčných nehnuteľností s rozlohou takmer 3,0 mil. m². Aktuálna hodnota portfólia dokončených priemyselných parkov dosahuje 2,6 mld. eur. Spoločnosť Accolade neinvestuje len do výstavby nových projektov, ale tiež do revitalizácie opustených priemyselných lokalít s dlhou priemyselnou tradíciou. Ich podiel v našom portfóliu vzrástol na 38 %. Celková plocha obnovených lokalít je 1 136 932 m2.

Viac o spoločnosti Accolade