Tyto webové stránky necílí na žádnou fyzickou osobu, která je občanem nebo obyvatelem země, kde by jejich obsah nebo používání byly v rozporu s jakýmikoli zákony či nařízeními, ani na žádnou právnickou osobu, která se nachází v takové zemi nebo jurisdikci, a tyto fyzické či právnické osoby nebudou tyto webové stránky používat. Uživatelé přijímají informace obsažené na těchto stránkách na své vlastní riziko a společnosti Accolade Fund SICAV plc (SV 322) („Fond“), Accolade Investment Company Limited (C 94600) („Správce“) a Accolade Holding A.S., (registrační číslo 28645065) nenesou žádnou odpovědnost v případě, že návštěva těchto webových stránek není v rámci jurisdikce uživatele povolena (nebo může vést ke vzniku registračních či licenčních požadavků).

Informace obsažené na těchto webových stránkách by se neměly pokládat za doporučení ke koupi či prodeji podílů ve výše uvedeném Fondu a ve fondu Accolade Industrial Fund (jeho jediném dílčím fondu) („Dílčí fond“). Dílčí fond nemusí být držitelem oprávnění ke koupi či prodeji udělovaného příslušným orgánem ve vaší jurisdikci. Osoba, která přijímá informace obsažené na těchto webových stránkách, nese odpovědnost za dodržování veškerých zákonů a předpisů platných ve své jurisdikci.

Jakákoli osoba, která obdrží nebo získá Základní informace o nabídce akcií (Offering Memorandum), Přílohu s doplňujícími informacemi o nabídce akcií (Offering Supplements) a/nebo jakékoli jiné dokumenty ohledně Fondu a/nebo Správce, na jakémkoli území – v elektronické podobě ke stažení na těchto webových stránkách nebo v jiné formě –, nebude tuto skutečnost pokládat za výzvu ke koupi nebo úpisu podílů v Dílčím fondu ani by neměla tuto dokumentaci používat, pokud na daném území není možné legálně učinit takovou výzvu bez nutnosti splnit jakýkoli registrační či jiný právní požadavek.

Učiněná investiční rozhodnutí by měla vycházet výhradně z nezávislého posouzení na základě finančního postavení a investičních cílů investora a také investorova osobního výkladu informací zveřejněných na těchto webových stránkách. Uživatelé těchto webových stránek nesou výhradní odpovědnost za svá rozhodnutí.

OBSAH TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK ANI DOKUMENTY NAHRANÉ NA TYTO WEBOVÉ STRÁNKY NEPŘEDSTAVUJÍ INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ A NEMĚLY BY BÝT JAKO TAKOVÉ ANI VYKLÁDÁNY. UPOZORŇUJEME VÁS, ŽE VAŠE ROZHODNUTÍ OHLEDNĚ INVESTOVÁNÍ DO FONDU UVEDENÉHO NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH PRO VÁS MŮŽE MÍT PRÁVNÍ, FINANČNÍ A/NEBO DAŇOVÉ DŮSLEDKY. PŘED SAMOTNÝM INVESTOVÁNÍM BYSTE MĚLI VYUŽÍT SLUŽEB NEZÁVISLÉHO PRÁVNÍHO, FINANČNÍHO A/NEBO DAŇOVÉHO PORADCE. POTENCIÁLNÍ INVESTOŘI BY MĚLI VZÍT NA VĚDOMÍ, ŽE HODNOTA INVESTIC MŮŽE KLESAT I STOUPAT A ŽE PŘEDCHOZÍ VÝSLEDKY NEPŘEDSTAVUJÍ UKAZATEL BUDOUCÍCH VÝSLEDKŮ. SPRÁVCE ANI FOND, KTERÝ SPRAVUJE, NENESOU A NEPŘIPOUŠTÍ VŮČI VÁM ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST, POKUD SE NAPŘÍKLAD INVESTOVÁNÍM DOPUSTÍTE PORUŠENÍ JAKÉHOKOLI ZÁKONA NEBO NAŘÍZENÍ A/NEBO POKUD INVESTOVÁNÍM PŘIJDETE O PENÍZE.

POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI VÝŠE UVEDENÉ PROHLÁŠENÍ PŘEČETLI, ROZUMÍTE MU A SOUHLASÍTE S NÍM?

POTVRDZUJETE, ŽE STE SI VYŠŠIE UVEDENÉ VYHLÁSENIE PREČÍTALI, ROZUMIETE MU A SÚHLASÍTE S NÍM?

Nie, chcem odísť
Accolade Industrial Fund

Priestor pre zodpovedné investovanie

Investujte s fondom Accolade do moderných priemyselných nehnuteľností šetrných k životnému prostrediu a spoločne s viac ako troma tisíckami ďalších investorov sa podieľajte na udržateľnej budúcnosti európskeho podnikania.

Sme členom európskej organizácie INREV, ktorá má za cieľ zvýšiť transparentnosť, profesionalitu a vymieňať si osvedčené postupy v sektore komerčných nehnuteľností.

Logo Inrev
prehrať
Očakávaný
výnos
p. a.
7 percent Accolade robot symbol

Fond v číslach

3384
investorov
38.5
miliárd kč v aktívach v správe
102
spoľahlivých nájomcov

* priemerný ročný očakávaný výnos založený na historických údajoch.

Vývoj ceny akcií od 3. 4. 2023 do 30. 6. 2023

icon raise
1.26 % CZK
icon raise
0.15 % EUR

Ak‑nie je uvedené inak, uvedené informácie sa týkajú inštitucionálnych tried investičných akcií (ISIN MT7000014932 a MT7000014940).

vývoj ceny akcií

vývoj ceny akcií

O fonde Accolade

Fond bol založený v roku 2014 a je určený kvalifikovaným investorom. Tí majú možnosť podieľať sa na rozvoji moderného udržateľného priemyslu v Európe.

V súčasnosti združuje viac ako 3 000 investorov, spravuje majetok v hodnote 1 623 380 000 EUR a jeho čistá hodnota k 30. 6. 2023 je 797 891 299 EUR. Fond je vlastníkom 31 priemyselných parkov v Českej republike, Poľsku, Nemecku, Slovensku av Španielsku s celkovou výrobnou a skladovou plochou 1 750 625 m2.

Vďaka výraznému rastu oblasti e-commerce rastie aj dopyt po priemyselných nehnuteľnostiach. Moderné priemyselné haly tak potvrdzujú svoj význam a investovanie do priemyselných nehnuteľností predstavuje skvelú investičnú príležitosť.

vývoj čistej hodnoty aktív (nav)
vývoj čistej hodnoty aktív (nav)
Dlhodobo stabilná investícia
so zaujímavým výnosom

Zodpovedné investovanie

Všetky budovy vo Fonde spĺňajú tie najprísnejšie kritériá modernej výstavby a vplyvu na životné prostredie, čo potvrdzujú ich prestížne certifikácie udržateľnosti BREEAM. Súčasťou jedného z najekologickejších portfólií priemyselných budov v Európe je aj najšetrnejšia moderná hala na svete. Rekordné hodnotenie v kategórii BREEAM „Outstanding“ získala budova v Chebe. Vďaka našej jasnej filozofii fungujú naše parky nielen v súlade s prírodou a svetom okolo nás, ale zaručujú aj vysokú mieru energetickej sebestačnosti, efektívne hospodárenie s vodou a nadštandardné pracovné podmienky pre zamestnancov.

Zodpovedné investovanie

Ako sa tvorí výnos?

prehrať

Investičné stratégie

Investičnou stratégiou fondu je udržiavať hodnotu a dosiahnuť strednodobé až dlhodobé zhodnotenie kapitálu s investíciami primárne do diverzifikovaného portfólia priemyselných nehnuteľností v Českej republike, Poľsku, Nemecku, Slovensku a v Španielsku.

  • Min. investícia je 75 000 EUR (alebo ekvivalent v CZK).
  • Minimum pri opakovaných investíciách je 10 000 EUR (alebo ekvivalent v CZK).
  • Investovať je možné v CZK alebo EUR.
  • Pripísanie nových akcií prebieha 4× ročne, vždy ku koncu kalendárneho štvrťroka.

Takéto priemyselné nehnuteľnosti musia vždy spĺňať parametre „triedy A“ podľa definície skupiny CBRE, ktorá zahŕňa sklady, výrobné haly a ďalšie komerčné nehnuteľnosti.

Investičné stratégie

Ako sa stať investorom fondu Accolade a aký je priebeh investície?

1 Vstupné informácie

Poskytneme vám všetky informácie, ktoré potrebujete poznať, aby ste sa mohli správne rozhodnúť. Na stretnutí, e-mailom, telefonicky, jednoducho podľa toho, čo vám najviac vyhovuje.

2 Sme vám k dispozícii

V prípade akýchkoľvek otázok sme tu pre vás, aby sme ich zodpovedali a aby ste vy mali čo najjednoduchšie rozhodovanie.

3 Podpísanie zmluvy

Ak sa rozhodnete s nami investovať, podpíšeme spoločne „Zmluvu o prijatí záväzku“.

4 Pravidelné výkazy

Vaše investície pracujú. Každý štvrťrok vám budeme zasielať aktuálne výsledky fondu a informovať vás o vývoji vašej investície.

5 Možnosť reinvestovania

Reinvestovať môžete kedykoľvek počas nového pripisovania akcií, ak budete s našimi službami spokojní.

6 Spätné odkúpenie

Po 5 rokoch je možné uskutočniť tzv. „Exit“, inými‑slovami spätné odkúpenie akcií, ak budete chcieť z fondu vystúpiť.

Portfólio fondu

Zaujala vás možnosť investovania do priemyselných nehnuteľností?

Kontaktujte nás a dohodnite si osobné stretnutie, na ktorom vám Fond Accolade radi podrobne predstavíme.

Prípadne nám zanechajte meno a telefónne číslo a my sa vám ozveme

Tomáš Hanáček

head of business development

Kristýna Karásková

senior raising manager

Milan Rzepecki

Director, Raising in Business Development Team

Kľúčoví ľudia fondu